ICHKI AUDIT XIZMATI

Ichki audit xizmati jamiyatning ijroiya organi, filiallari va vakolatxonalari tomonidan qonun hujjatlariga, jamiyat Ustaviga va boshqa hujjatlarga rioya etilishini, buxgakteriya hisobida va moliyaviy hisobotlarda ma’lumotlarning to’liq hamda ishonchli tarzda aks ettirilishi ta’minlanishini, ho’jalik operatsiyalarini amalga oshirishning belgilangan qoidalari va tartib-taomillariga rioya etilishini, aktivlarning saqlanishini, shuningdek jamiyatni boshqarish yuzasidan qonun hujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishini tekshirish hamda monitoring olib borish orqali jamiyatning ijroiya organi, filiallari va vakolatxonalari ishini nazorat qiladi hamda baholaydi.
Ichki audit xizmati o’z faoliyatini, agar qonunda o’zgacha qoyida nazarda tutilmagan bo’lsa, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahqamasi tomonidan belgilanadigan tartibga muvofiq hamda jamiyat Ustavi va Ichki audit xizmati to’g’risidagi nizomi asosida amalga oshiradi.
Ichki audit xizmati Kuzatuv kengashi tomonidan saylanadi.
Ichki audit xizmati vakolat doirasi qonunchilik va  Ichki audit xizmati to’g’risidagi nizomida belgilanadi.

ICHKI AUDIT XIZMATINING AMALDAGI TARKIBI

F.I.SH. Ish joy, lavozim
Sharipov Yuldash
Ichki audit xizmati

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

Подписка на обновления веб-сайта

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

Янгиланишларга обуна бўлиш

Subscription to updates

Yangilanishlarga obuna bo’lish